Doolaege, Verbist & De Meyere
Fiscaal nieuws

Oudere berichten bekijken ? Klik hier

 • 13-02-2019
  Voordelen alle aard bewoning: rechtbank Gent beschouwt het arrest van het hof van beroep waarin de ongrondwettigheid van het koninklijk besluit werd vastgesteld als een ‘nieuw feit’ op basis waarvan ambtshalve ontheffing kan worden gevraagd

   

   

 • 07-01-2019
  Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van cryptocurrencies: ook een kwalificatie als een niet belastbaar ‘normaal beheer van privévermogen’ is mogelijk !

  In een eerder op onze website verschenen nieuwsbericht hebben wij het Belgisch fiscaal regime op meerwaarden gerealiseerd bij het verhandelen van cryptocurrencies (zoals bitcoin, ethereum, xrp, eos, litecoin,…) reeds uitgebreid toegelicht (zie: http://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/het-fiscaal-regime-van-gerealiseerde-meerwaarden-op-bitcoins-en-andere-cryptocurrencies-de).

   

 • 15-10-2018
  Beslag op leasingvoertuigen: ongrondwettelijk.

  Als douaneambtenaren of de politie bij een controle op de weg vaststellen dat de kentekenhouder douane- en accijnsschulden heeft of schulden op basis van een strafrechtelijke veroordeling, kunnen ze het voertuig sinds 1 januari 2017 in beslag nemen als die sommen niet onmiddellijk worden betaald.

 • 30-07-2018
  ONBELAST BIJKLUSSEN

   

  Vanaf 15 juli 2018 kunt u onbelast bijverdienen voor 3 soorten activiteiten (wet 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 26 juli 2018).

   

 • 27-07-2018
  Cass 21 juni 2018 : de meerwaarde op grond is niet belastbaar.

   

  Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest d.d. 21 juni 2018     

  (Cass. 21 juni 2018, F.16.0028.N, www.juridat.be) dat : 

  • wanneer een belastingplichtige gebruik maakt van een vereenvoudigde boekhouding; en
  • daarin enkel afschrijvingen toepast maar geen waardeverminderingen ;

   

 • 03-07-2018
  Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

   

  Op de onroerende voorheffing mogen gemeenten opcentiemen heffen (zie artikel 464/1, 1° WIB 1992). De opcentiemen worden door de Vlaamse Belastingdienst geïnd samen met de onroerende voorheffing. De gemeenteraad beslist enkel om opcentiemen al dan niet te heffen en over het tarief van de opcentiemen. Tot nu toe werd een vlak tarief opcentiemen geheven over het hele grondgebied van de gemeente.

   

 • 19-06-2018
  Raad van State vernietigt standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst inzake het tegenbewijs voor de gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving.

   

  Wanneer bij de aankoop van een onroerend goed, de ene persoon (bv. de ouders) het vruchtgebruik koopt en de andere de blote eigendom (bv. de kinderen), dan spreekt men van een “gesplitste aankoop”. Op het ogenblik dat de vruchtgebruiker overlijdt, dooft het vruchtgebruik uit en wordt de blote eigenaar automatisch volle eigenaar.

   

 • 01-06-2018
  Ook administratie bevestigt: voordeel alle aard bewoning dient geraamd te worden overeenkomstig de algemene, gunstigere, (forfaitaire) regel uit het KB.

   

  Destijds berichtten wij reeds dat de hoven van beroep te Gent en te Antwerpen geoordeeld hebben dat de regel op grond waarvan het bedrag van het voordeel van alle aard voor de bewoning van een onroerend goed verhoogd wordt met een coëfficiënt (momenteel 3,8) wanneer dit onroerend goed door een rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld, het gelijkheidsbeginsel schendt. Het hof van beroep te Gent bevestigde vervolgens dat – gelet op de vastgestelde schending van het gelijkheidsbeginsel –de algemene (gunstigere) regel van de forfaitaire vaststelling dient te worden toegepast.

 • 18-05-2018
  De burgerlijke maatschap is voortaan “een onderneming”.

  De Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht die op 27 april 2018 in het Belgische Staatsblad verscheen, heeft voor burgerlijke maatschappen zeer opmerkelijke gevolgen.

   

 • 27-03-2018
  Verhuur van onroerend goed met BTW

  Tijdens de begrotingscontrole van maart is er uiteindelijk beslist om de btw-regels inzake onroerende verhuur te wijzigen (in 2017 had de voorgestelde nieuwe regeling de finish niet gehaald).


  Volgens de eerste berichten zouden de BTW-regels inzake onroerende verhuur wijzigen vanaf 1 oktober 2018.

   

  huisengeld