Doolaege, Verbist & De Meyere
2018, een absolute mijlpaal inzake vermogensplanning: een sterk gewijzigd landschap.
19-02-2018

De Wet van 31 juli 2017 wijzigt ons vertrouwde erfrecht grondig. Na meer dan 200 jaar was een diepgaande verjongingskuur noodzakelijk om o.m. beter aan te sluiten bij de actuele maatschappij met steeds meer hersamengestelde gezinnen.

 

Belangwekkend is wel dat het nieuwe erfrecht indirect ook de spelregels rond schenkingen aanzienlijk wijzigt. Het beschikbaar deel omvat steeds de helft van het vermogen van de erflater Waardoor men meer vrijheid krijgt om zelf te bepalen aan wie men wil geven/legateren. Ook de regel van inbreng in natura verdwijnt grotendeels en wordt vervangen door de inbreng aan de waarde op het moment van de schenking, geïndexeerd tot op de datum van het overlijden, en dit ongeacht de aard van het geschonken goed (roerend, onroerend, effecten, kunst …),. Ook de mogelijkheid om een familiepact (een globale notariële erfovereenkomst tussen de ouders en hun kinderen) te sluiten, is zeer vernieuwend.

 

planning

Tegen 1 september 2018 wordt ook een grote wijziging van het huwelijksvermogensrecht aangekondigd. Hoewel de basisprincipes na méér dan 40 jaar nog steeds deugdelijk blijken, is een actualisering  van de secundaire stelsels (wettelijk stelsel, conventionele gemeenschapsstelsels en stelsels van scheiding van goederen) aan de orde, waarbij 3 pijlers zullen gehanteerd worden:

  • een verfijning van de regels van het wettelijk stelsel: oplossingen inbouwen voor de knelpunten van het vermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen( groepsverzekeringen worden uitdrukkelijk van de wet uitgesloten), schade- en arbeidsongevallenvergoedingen, beroepsgoederen, aandelen en cliënteel;

Een onderscheid tussen het eigendomsrecht  (de hoedanigheid komt persoonlijk en exclusief aan één echtgenoot toe) en de vermogenswaarde (gemeenschappelijk indien deze werd opgebouwd tijdens het huwelijk) zouden ingevoerd worden waardoor gemeenschapsgoederen een dubbel karakter kunnen hebben, wat betere aansluit bij de filosofie van het wettelijk stelsel nl. scheiding van goederen met gemeenschap van alle aanwinsten;

 

  • een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en van de bedingen die de echtgenoten daaraan kunnen toevoegen zoals een wettelijke omkadering verrekeningsbedingen en rechterlijke billijkheidscontrole;

 

  • een zoektocht naar nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot (LLE) in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Door de impact van deze wijzigingen wordt de uitvoering van het Vlaamse voornemen om een ‘modernisering’ van de erfbelasting door te voeren ook dringender. De verschillende wetgevingen zouden gelijktijdig op 1 september 2018 in werking dienen te treden.

Welke maatregelen Vlaanderen uiteindelijk zal invoeren  is nog niet duidelijk daar momenteel zeer uiteenlopende ideologisch gekleurde voorstellen de ronde doen, maar een verlaging van de tarieven en de invoering van een belastingvrije som lijken toch tot de reële mogelijkheden te behoren. 


Globaal genomen kan het aangewezen zijn om een check up te laten verrichten van uw individueel dossier of eventuele verdere stappen in uw planning niet uit te stellen.

 

Een periodiek nazicht van een reeds geïmplementeerde planning is in de snel veranderende maatschappelijke en juridische context zeker niet overbodig.

 

DVDTAXLAW kan u daar met doordacht advies op maat in bijstaan.