Doolaege, Verbist & De Meyere
Belangrijke stap gezet in geplande VLAAMSE BELASTINGHERVORMING.
12-10-2020

Op 18 september 2020 keurde de Vlaamse Ministerraad een voorontwerp van decreet goed dat normaliter in werking zal treden op 1 juli 2021.

Volgende punten springen hierbij in het oog.

 

Verlenging van de verdachte periode van 3 naar 4 jaar

 

Vandaag is het zo dat wanneer een schenking bij hand- of bankgift of voor Nederlandse notaris werd gedaan in een periode van drie jaar vóór het overlijden van de schenker en deze schenking niet spontaan werd geregistreerd, er alsnog erfbelasting (tegen meestal hogere tarieven) zal geheven worden.

 

Met de verlenging naar 4 jaar wil men er de mensen toe aanzetten om dergelijke schenking meer spontaan te laten registreren. Vlaams minister van Financiën en Begroting, Matthias Diependaele, heeft intussen bevestigd dat van zodra de federale regering de kaasroute sluit, deze wijziging zal ingetrokken worden.

 

De alom verkondigde afschaffing van de kaasroute beoogt de verplichte onderwerping aan de Belgische schenkbelasting van buitenlandse notariële schenkingen van roerende goederen vanaf 1 december 2020. Hierbij is enig voorbehoud op zijn plaats wegens het advies van de Raad van State van 14 september 2020 dat oordeelt dat de uitbreiding van de registratieplicht naar buitenlandse schenkingsaktes een wijziging van de belastbare materie uitmaakt. Samen met het Grondwettelijk Hof oordeelt de Raad van State dat hiervoor een bijzondere meerderheid vereist is. Het valt af te wachten of deze bijzondere meerderheid überhaupt (tijdig) zal worden bereikt in het Vivaldi landschap.

 


 

Adieu duolegaat

 

De techniek van het duolegaat bestaat erin om het vermogen te legateren aan zowel een goed doel als (in veel gevallen) iemand die onder het “tarief tussen anderen” valt in de erfbelasting. Dit bracht een aanzienlijk tariefvoordeel mee doordat het goede doel (dat erft aan 8,5%) instaat voor de betaling van de volledige erfbelasting van de andere legataris(sen). Omdat er in de praktijk vaak geen of een onbeduidend lage netto-bevoordeling in hoofde van het goede doel overblijft, is deze techniek al lang een doorn in het oog en wil men de methode van berekening zo aanpassen zodat dit voordeel de facto geneutraliseerd wordt. Het gebruteerde bedrag van de last die aan het goede doel wordt opgelegd zou ingevolge de wijziging ook als een legaat aan de erfgenaam worden aanzien en zo worden belast, waardoor de te betalen erfbelasting meer zal zijn dan het legaat van het goede doel dat dan normaliter gewoon zal verwerpen. Doel bereikt, de volle erfbelasting kan worden geïnd aan de progressieve tarieven.

 

De hoop is om met een gelijktijdige tariefverlaging naar 0% legaten aan goede doelen aan te moedigen. Dit tarief wordt ook doorgetrokken in de schenkbelasting. Opgelet voor private stichtingen, (landsbonden van) ziekenfondsen en beroepsverenigingen blijven de tarieven van 5,5% (schenkingen) en 8,5% (legaten) dezelfde.

 


 

NIEUW : het BFF-legaat aan 3%

 

Als compensatie van de hervorming van het duolegaat introduceert het voorontwerp het concept van de vriendenerfenis. Zo zal fiscaal voordelig kunnen worden nagelaten aan één of meerdere natuurlijke personen die geen erfgenamen in de rechte lijn zijn. Op dat legaat is slechts een tarief van 3% (i.p.v. 25% in de laagste schijf) verschuldigd. Tot hier klinkt het goed, de dissonante is dat in totaal maximaal 15.000 EUR aan die voorwaarden kan worden gelegateerd, wat het eerder een doekje tegen het bloeden maakt. Bovendien moeten de personen die om de vermindering mogen vragen duidelijk in een authentiek testament zijn aangeduid.

De bepalingen uit dit decreet zijn van toepassing op schenkingen die worden gedaan en nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021.

Het herbekijken van testamenten die in een duolegaat voorzien, is hierdoor geen overbodige luxe.

rekenen


Vragen ? U kan terecht bij DVDTAXLAW, mr. Ann Verbist :  ann.verbist@dvdtaxlaw.be