Doolaege, Verbist & De Meyere
BTW-eenheid : de voorwaarden van verbondenheid moeten ‘permanent’ zijn voldaan.
08-10-2021

 

Het stelsel van de btw-eenheid is bekend : btw-belastingplichtigen, volledig, vrijgesteld of gemengd, die juridisch onafhankelijk zijn van elkaar doch economisch, financieel en organisatorisch met elkaar verbonden zijn, kunnen een btw-eenheid vormen.

 

samenwerking

 

De btw-eenheid impliceert onder andere dat er geen BTW wordt geheven op transacties tussen de leden (de zogenaamde interne handelingen). De leveringen van goederen en diensten die elk lid verricht voor derden, worden geacht te zijn verricht door de btw-eenheid (de externe handelingen).

 

Het KB nr. 55 en de circulaire nr. AOIF 42/2007 omschrijven de wijzen waarop btw-belastingplichtigen de verbondenheid kunnen aantonen.

 

Bij de aanvraag van de btw-eenheid controleert de btw-administratie of al dan niet aan de voorwaarden is voldaan.

 

Wat echter vaak uit het oog wordt verloren, is dat gedurende de gehele duurtijd van de btw-eenheid de voorwaarden van verbondenheid moeten zijn voldaan. De administratie formuleert het als volgt : ‘daarnaast moet bedoelde verbondenheid een permanent karakter hebben, wat betekent dat die verbondenheid tijdens het bestaan van de btw-eenheid moet blijven bestaan.’

 

Dit impliceert dat bij controles tijdens het bestaan van de btw-eenheid kan worden vastgesteld dat door herstructurering, aandelenoverdracht, wijzigingen in het bestuur, toetredingen van nieuwe leden, uittredingen uit de btw-eenheid, … de voorwaarden van de verbondenheid niet langer zijn voldaan.

 

Mogelijk kunnen de verbondenheidsvoorwaarden op een andere wijze worden ingevuld doch hiertoe dienen de noodzakelijke formaliteiten te worden vervuld.

 

Belastingplichtigen die deel uitmaken van een btw-eenheid dienen bij herstructureringen aldus steeds en tijdig te onderzoeken of de voorwaarden van verbondenheid nog steeds zijn voldaan tijdens het bestaan van een btw-eenheid.

 


Met uw vragen kan u terecht bij DVDTAXLAW, mr. Leen De Vriese