Doolaege, Verbist & De Meyere
De belastbaarheid van meerwaarden op cryptocurrencies in de personenbelasting : nieuwe ruling en vragenlijst
04-06-2018

 

In een eerder op onze website verschenen nieuwsbericht hebben wij het Belgisch fiscaal regime op meerwaarden gerealiseerd bij het verhandelen van cryptocurrencies (zoals bitcoin, ethereum, litecoin,…) reeds uitgebreid toegelicht (zie: http://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/het-fiscaal-regime-van-gerealiseerde-meerwaarden-op-bitcoins-en-andere-cryptocurrencies-de).

 

bitcoin

 

In dit nieuwsbericht kon u reeds lezen dat, conform de huidige Belgische fiscale wetgeving, de meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van bitcoin en andere cryptocurrencies steeds zullen vallen in één van de volgende drie categorieën :

 • ofwel is er sprake van een beroepsinkomen (belastbaar aan de progressieve tarieven gaande van 25% tot en met 50%),
 • ofwel is er sprake van een divers inkomen (belastbaar aan 33%),
 • ofwel is er sprake van een ‘normaal beheer van privévermogen’, een beheer als zgn. ‘goede huisvader’ (vrijgesteld van belasting).

 

De wetgeving ter zake laat evenwel ruimte voor interpretatie. Vanaf wanneer er sprake is van een “abnormaal” beheer van privévermogen is immers niet geheel duidelijk wanneer het gaat om relatief nieuwe vormen van beheer. Ook de grens tussen een divers inkomen enerzijds en een beroepsinkomen anderzijds is niet steeds duidelijk te trekken. Alles zal dus steeds afhangen van de concrete omstandigheden van elk geval.

 

Voor vele belastingplichtigen is het dan ook onduidelijk vanaf wanneer men stopt met kwalificeren als een “goede huisvader” en de gerealiseerde meerwaarde eerder kwalificeert als een divers inkomen of beroepsinkomen.


Voor een administratieve leidraad ter zake hebben wij in ons vorig nieuwsbericht reeds gewezen op een beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van 5 december 2017 (http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=6f2cb67c-4015-40fb-9d45-e54420e507b0&caller=1#findHighlighted). In deze beslissing oordeelde de DVB tot het bestaan van een divers inkomen (belastbaar aan 33%) in hoofde van een student die gebruik maakte van een zelf ontwikkelde applicatie voor de aan- en verkoop van bitcoins.

 

Voorts werd ook gewezen op de Nieuwsbrief van de DVB van januari 2018 (https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/nieuwsbrief_dvb_3_nl.pdf). In deze Nieuwsbrief verklaarde de DVB “dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten uit die beleggingen bijgevolg (doorgaans) diverse inkomsten (zullen) vormen overeenkomstig artikel 90, 1° WIB 92 (of beroepsinkomsten wanneer de inkomsten gerealiseerd zijn in het kader van een beroepswerkzaamheid)”.

 

Zeer recent kan nu ook worden verwezen naar het jaarverslag van de DVB voor het jaar 2017 (publicatie op 28 mei 2018). In dit jaarverslag wordt gewezen op een tweede voorafgaande beslissing inzake de fiscale behandeling van cryptocurrencies (zie: https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/jaarverslag_dvb_2017_nl.pdf , pagina 36). Ook in deze casus werd door de DVB beslist tot het bestaan van een divers inkomen (belastbaar aan 33%). Naast een concreet vastgesteld speculatief inzicht, steunde de DVB zich hiervoor bovendien ook op het gebrek aan centraal controleorgaan en aldus elk “prudentieel toezicht” inzake virtuele munten. Ook het feit dat virtueel geld niet in aanmerking komt voor het depositogarantiestelsel (bescherming vanwege de overheid tot 100.000 EUR) werd in aanmerking genomen (1).

 

Deze tweede ruling betekent echter niet dat elke meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van cryptocurrencies in elk geval minstens belastbaar is als divers inkomen.

 

 

vraagteken

 

 

 

 

Deze week heeft de DVB immers ook een vragenlijst verspreid op basis waarvan zij geval per geval zal oordelen over het toepasselijk fiscaal stelsel (en dus ook over de eventuele niet-belastbaarheid).

 

Het gaat om volgende 17 vragen:

 1. Op welke wijze bent u in het bezit gekomen van cryptomunten (bv. via erfenis, schenking, persoonlijke investering, wederbelegging van vervreemde roerende of onroerende goederen …)?
 2. Sinds hoeveel jaar investeert u in cryptomunten?
 3. Voor welk (totaal)bedrag hebt u reeds geïnvesteerd in cryptomunten?
 4. Wat is de frequentie van de aan- en verkoopverrichtingen in cryptomunten, m.a.w. hoeveel maal per jaar doet u transacties (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, enkele malen per jaar ..)? Gelieve het detail te verschaffen van alle gedane verrichtingen vanaf de start tot op heden (aankopen, verkopen, omzettingen van de ene cryptomunt in een andere cryptomunt, ..) met vermelding van de datums en de bedragen.
 5. Hoelang zijn de cryptomunten die u wenst te verkopen reeds in uw bezit?
 6. Wat is uw beleggingsstrategie i.v.m. de cryptomunten? ( - buy & hold, gedurende een lange periode aanhouden van de virtuele munten, - trending, verhandelen op basis van een technische analyse van marktprijzen of trends, - active trading / daytrading, - scalping, het behalen van kleine winsten door het zeer kort open houden van de posities, - arbitrage, het aan- en verkopen op verschillende beurzen om te profiteren van de prijsverschillen op die beurzen).
 7. Doet u aan mining via een eigen mining rig of een mining pool? Zo ja, gelieve hierover meer uitleg te verschaffen.
 8. Koopt u of verkoopt u cryptomunten via een geautomatiseerd proces of via automatische software? Hebt u dit proces zelf ontworpen? Gelieve dit toe te lichten.
 9. Wat is uw huidige beroepsactiviteit? Welke studies hebt u gedaan? Heeft u in uw beroepsactiviteit kennis opgedaan over de handel in cryptomunten?
 10. Hebt u geïnvesteerd in een cryptocurrency saving fund? Gelieve dit toe te lichten.
 11. Bent u actief op fora, via blogs in de cryptocurrency gemeenschap? Geeft u hierover lezingen? Gelieve dit toe te lichten.
 12. Welk percentage van uw totale (roerende) vermogen heeft u geïnvesteerd in cryptomunten? Investeert u ook nog in andere roerende goederen (bv. aandelen, obligaties, schilderijen, goud, onroerend goed …). Indien dit het geval is, gelieve te specificeren in welke roerende goederen u nog hebt geïnvesteerd en de verhouding weer te geven van uw investering in cryptomunten t.o.v. die andere investeringen?
 13. Doet u beroep op speciale apparatuur (bv. hardware wallet) om uw cryptomunten te beschermen? Zo ja, gelieve dit toe te lichten.
 14. Investeert u ook in cryptomunten voor andere personen? Zo ja, voor wie en voor welk bedrag?
 15. Hebt u beroep gedaan op leningen voor de financiering van uw aankopen van cryptomunten? Zo ja, voor welk bedrag en van wie?
 16. Wat is de huidige (markt)waarde van uw cryptomunten portefeuille (met vermelding van datum)?
 17. Doet u beroep op het advies van professionelen uit de financiële en/of informaticasector voor uw beleggingen in cryptomunten?

 

Op basis van het antwoord op elk van deze vragen zal de Rulingdienst beoordelen of er sprake is van een divers of beroepsinkomen, dan wel of de gerealiseerde meerwaarden kunnen worden vrijgesteld als kaderend binnen het normaal beheer van privévermogen.

 

DVDTAXLAW Advocaten kan u met kennis van zaken verder begeleiden in de beoordeling van het fiscaal stelsel van de door u gerealiseerde meerwaarde(n) op cryptocurrencies.

 

In dit kader kunnen wij ook instaan voor de opmaak, behandeling en onderhandeling van een Voorafgaande Beslissing.

 


(1) Deze laatste motivering lijkt erop te duiden dat de betrokken belastingplichtige zijn virtuele munten (ev. grotendeels) aanhield op gecentraliseerde exchanges (Coinbase, Bittrex, Binance, Kraken). In dit geval draagt men inderdaad het volledig risico wanneer deze instellingen zouden verdwijnen (bv. door faillissement). Wanneer men zijn/haar cryptocurrencies echter aanhoudt op een eigen wallet (bij voorkeur op een hardware wallet) of in het smartcontract van een gedecentraliseerde exchange (Etherdelta, Idex) is er immers geen risico op verlies bij faillissement van de instelling waarbij de virtuele munten worden aangehouden. Men is zelf als enige in bezit van de private key en aldus als enige in bezit van de toegang tot de virtuele munten.