Doolaege, Verbist & De Meyere
Hof Gent bevestigt: voordeel alle aard bewoning dient geraamd te worden overeenkomstig de algemene, gunstigere, (forfaitaire) regel uit het KB.
23-02-2018

Destijds berichtten wij reeds dat het hof van beroep te Gent geoordeeld heeft dat de regel op grond waarvan het bedrag van het voordeel van alle aard voor de bewoning van een onroerend goed verhoogd wordt met een coëfficiënt (momenteel 3,8) wanneer dit onroerend goed door een rechtspersoon ter beschikking wordt gesteld, het gelijkheidsbeginsel schendt.

Het hof van beroep te Antwerpen heeft in een arrest van 24 januari 2017 deze uitspraak bevestigd. Evenwel was het concrete gevolg van deze uitspraak nog niet volledig duidelijk. Wij verdedigden de stelling dat het voordeel aldus diende gewaardeerd te worden overeenkomstig de algemene, gunstigere, regel uit het KB (zonder vermeerdering met de coëfficiënt).

 

woning

 

De fiscale administratie argumenteerde evenwel in verschillende procedures dat ingevolge de schending de volledige forfaitaire raming buiten toepassing gelaten dient te worden en dat de raming van het voordeel dient te gebeuren volgens de werkelijke waarde in hoofde van de genieter.

 

Het hof van beroep te Gent heeft nu in een arrest van 20 februari 2018 geoordeeld dat – gelet op de vastgestelde schending van het gelijkheidsbeginsel – wel degelijk de algemene (gunstigere) regel van de forfaitaire vaststelling dient te worden toegepast.

 

Het voordeel dient aldus NIET geraamd te worden volgens de werkelijke waarde.


DVDTAXLAW kan instaan voor het indienen van een bezwaarschrift of begeleiding bij een procedure voor de Rechtbank

 

INFORMATIE ?