Doolaege, Verbist & De Meyere
Je krijgt een vraag van de fiscus over niet aangegeven RSU…
03-09-2021

We komen even terug op ons artikel gepost op 05.05.2020 Automatische gegevensuitwisseling via CRS of FATCA én ficheverplichting brengen ‘verborgen’ verloningen via aandelen aan het licht. | Doolaege, Verbist & De Meyere (dvdtaxlaw.be) over aandelen gerelateerde verloningen onder de vorm van bijvoorbeeld aandelenopties of RSU.

 

Waar de insteek toen nog was ‘neem tijdig de nodige initiatieven’, klinkt die nu eerder als ‘bezin voor je betwist’.

 

Intussen is al bij vele Belgische werknemers van multinationale groepen in o.m. de IT en pharmasector een vraag om inlichtingen in de bus gevallen. Dit jaar gaan de ‘gewone’ controle- en aanslagtermijnen terug tot 01.01.2018 (dus de aanslagjaren 2019 - 2021).

Soms wordt de vraag om inlichtingen voorafgegaan door een uitbreiding van de fiscale onderzoekstermijn met 4 jaar tot 01.01.2014 (aanslagjaren 2015 - 2018 komen erbij) op basis van aanwijzingen van fraude, die kunnen bestaan in gegevens bekomen tijdens een recent onderzoek bij de werkgever, uit Fatca/CRS gegevensuitwisseling over buitenlandse rekeningen of datamining n.a.v. de loonficheverplichting die in België sinds 2019 is ingevoerd.

De administratie moet de belastingplichtige wel op voorhand schriftelijk en nauwkeurig op de hoogte brengen van de aanwijzingen die ze weerhouden om de termijn uit te breiden. Pas nadien kunnen vragen over die oudere jaren gesteld worden.

 

percentage

 


 

… wat nu?

 

Mocht je eerste reactie zijn om geen of onvolledige informatie mee te delen, weet dan dat de toepassing van de fraudetermijn naast procedurele gevolgen zoals de mogelijkheid tot een ambtshalve taxatie ook automatisch zware financiële implicaties heeft : de administratie kan 50% belastingverhoging toepassen, ten gevolge waarvan ook retroactieve nalatigheidsintresten beginnen te lopen vanaf 1 juli van het jaar volgend op het aanslagjaar. Bijvoorbeeld voor inkomsten 2015 (aanslagjaar 2016) starten de nalatigheidsintresten op 1 juli 2017 aan 7% tot 31.12.2017 en 4% vanaf 01.01.2018 tot de datum van betaling.

 

Indien de verkregen aandelen nog geheel of gedeeltelijk op een buitenlandse rekening staan, zal een toekomstige repatriëring naar België quasi onmogelijk zijn indien niet kan aangetoond worden dat deze ‘aandelen gerelateerde’ verloningen elk jaar correct werden aangegeven.

Uw bank in België zal vereisen dat wordt aangetoond dat de buitenlandse tegoeden hun ‘normale belastingregime’ hebben ondergaan.

Indien de aandelen niet over de payroll liepen, is er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, en wanneer deze voordelen niet spontaan in de aangifte personenbelasting werden opgenomen is er geen progressieve inkomstenbelasting op betaald.

Ten gevolge hiervan is méér dan 50% van de waarde bij toekenning (vesting RSU of aanvaarden opties onder de optiewet), d.i. ten belope van de niet betaalde personenbelasting, een onrechtmatig verkregen vermogensvoordeel.

In veel gevallen zijn ook de genoten dividenden op de aandelen die op de buitenlandse rekening werden gecrediteerd, niet in de Belgische aangifte personenbelasting opgenomen.

Dit maakt deze aandelen totaal onbruikbaar en er hangt een aanzienlijk risico op een strafrechtelijk staartje aan vast indien de fiscus of het parket dit vroeg of laat ontdekt.

 

Zijn de aandelen of de verkoopprijs ervan intussen wel naar een Belgische rekening overgeschreven, is men dan ‘off the hook’? Helemaal niet, het overbrengen van dergelijk onrechtmatig verkregen vermogensvoordeel kan een witwashandeling uitmaken die nog steeds kan onderzocht worden.

Meer daarover in een volgend artikel.

 


 

Wenst u uw situatie preventief te laten analyseren of u te laten bijstaan bij een reeds lopend fiscaal onderzoek, dan kan u steeds terecht op ons kantoor : ann.verbist@dvdtaxlaw.be