Doolaege, Verbist & De Meyere
Weg bankgeheim, hallo vermogensregister?
05-03-2021

Nu ook banksaldi van Belgische rekeningen gemeld bij het CAP.

 

De programmawet van 20 december 2020 verplicht Belgische financiële instellingen de saldi van de betaalrekeningen, de geglobaliseerde bedragen van effectenrekeningen en afkoopwaarden van beleggingsverzekeringen aan het Centraal Aanspreekpunt (hierna ‘CAP’) te melden.

Hiervoor krijgen ze tijd tot en met 31 januari 2021, wat bij Koninklijk besluit met zes maanden ingekort of verlengd kan worden op verzoek van de Nationale Bank van België (hierna ‘NBB’).

 

cijfergrafiek

 


DE AFBROKKELING VAN HET BANKGEHEIM.

 

Sinds 2011 kennen we in België een databank waar bancaire gegevens uit binnen- en buitenland kunnen verzameld worden, zijnde het CAP, opgericht in de schoot van de NBB.

 

Oorspronkelijk bevatte het CAP enkel Belgische gegevens, aangeleverd door de Belgische financiële instellingen. In databank zaten de rekeningnummers van alle bankrekeningen met hun (mede)titularissen alsook de afgesloten contracten met Belgische kredietinstellingen.

 

Wanneer de administratie inzake inkomstenbelastingen het voornemen heeft een indiciaire taxatie te vestigen of aanwijzingen heeft dat een belastingplichtige belastingen ontduikt, kan zij het CAP raadplegen om na te gaan bij welke kredietinstellingen de belastingplichtige rekeningen aan houdt. Door latere wetswijziging in 2016 heeft de administratie ook inzake BTW de toelating verkregen om in voormelde gevallen het CAP te raadplegen, alsook inzake de belastinginning.

 

Vooraleer de administratie het CAP raadpleegt, moet zij wel eerst de belastingplichtige aanschrijven. Pas wanneer de belastingplichtige weigert om informatie te verstrekken aan de administratie, kan zij via het CAP nagaan bij welke bank de belastingplichtige klant is om vervolgens gericht een vraag om inlichtingen aan de desbetreffende bank(en) te stellen.

 

Sinds 2015 bevat het CAP niet enkel Belgische gegevens. Belastingplichtigen die een rekening aanhouden in het buitenland moeten zelf overgaan tot melding van het rekeningnummer aan het CAP. De administratie is sedertdien ook niet langer de enige partij die toegang had tot het CAP. Ook het Openbaar Ministerie, de onderzoeksrechters, de anti-witwascel (CFI/CTIF) en de notarissen kunnen de informatie van het CAP raadplegen.

 

Naast het melden van de Belgische en buitenlandse bankrekeningen, moeten vervolgens ook nog het bestaan van bepaalde levensverzekeringen, alsook de verhuur van kluizen worden gemeld. Ook dient de opening en de afsluiting, alsook iedere wijziging van gegevens meegedeeld worden.

 

Aldus werd doorheen de tijd het aantal verplicht te melden gegevens alsook de partijen die toegang kregen tot het CAP steeds uitgebreid. Evenwel beperkte de melding zich steeds tot het bestaan van de rekening- en contractnummers met hun titularissen, maar niet de saldi of afkoopwaarden!

 

Van de buitenlande rekeningen en beleggingsverzekeringen kwam deze informatie over saldi en afkoopwaarden sinds 2016-2017 wel al tot bij de fiscus via de internationale gegevensuitwisseling.

 


DE KOMST VAN HET VERMOGENSREGISTER?

 

De programmawet van 20 december 2020 heeft een belangrijke wijziging tot gevolg. De Belgische financiële instellingen worden door deze wet immers verplicht om niet alleen het bestaan van de rekening- en contractnummers mee te delen, maar ook de saldi en de geglobaliseerde bedragen van bepaalde contracten aan het CAP mee te delen. Via een Koninklijk Besluit zal nog worden bepaald vanaf welke bedragen dit meegedeeld zal moeten worden.

 

Evenwel blijft gelden dat de fiscale administratie niet zomaar het CAP mag raadplegen, maar eerst en vooral de belastingplichtige moet aanschrijven. Ook blijft de vereiste bestaan dat er sprake moet zijn van aanwijzingen van fiscale fraude of het voornemen van de administratie om een indiciaire taxatie te vestigen. In het kader van de belastinginning mag het CAP ook geraadpleegd worden.

 

Aldus is het bankgeheim nog niet dood, maar nemen we toch een steeds verdere afbrokkeling waar en de vermogensgegevens waarover de overheid beschikt worden steeds vollediger.


meer info : info@dvdtaxlaw.be